Tuesday, March 29, 2011


בס"ד

יום ד' פרשת שמיני תשע"א לפ"ק
"הנואף"
משה הערש פערבער
האט מזנה געווען מיט
 "הנואפת"
אסתר חנה ווייס
(פראממער) למשפחת לעווי
 
אשת קלמן יהושע ווייס (פראממער)
 
געוואלד        געוואלד        געוואלד         געוואלד
 
 

Sunday, January 30, 2011

בס"ד
אנו מכריזין
 בשם הרבנים הגאונים שליט"א
שהילד הנולד ביום י"ט שבט תשע"א לפ"ק

להנואף מנחם מענדל ביקסענשפאן
ולהאשה צירל בלום, אשת מנחם מענדל בלום 
 (בת ר' ישראל יחזקא-ל אלטר האכהייזער נ"י, מלאנדאן) 
 הנקראת בשם לאה
 "ממזרת" היא                          [כאשר מבורר הדק היטב בבירור ההלכה ובהשיעורים הנשמעים בקול בי"ד, אשר אפשר לשמוע או לקבל על הטעלעפאן 800-713-8956].
וחיוב להכריז בפומבי שהוא ממזר, כמו שפסק המהרי"ל (הלכות מילה), וז"ל: וציווה הרב למשמש העיר להכריז אחר המילה בקול רם תדעו הכל שילד הנימול הוא "ממזר", למען לא יתערב זרעו בזרעינו, עכ"ל, והובא בדרכי משה (יו"ד סי' רס"ה), ונפסק כן להלכה ברמ"א (שם ס"ד), בזה"ל: ומפרסמין בשעת מילתו שהוא "ממזר", והחת"ם כתב (ליקוטים סי' מ"ט) ז"ל: והבנים מצוה לפרסם שהם "ממזרים", ובניהם עד סוף העולם, עכ"ל.

הק' משה יעקב שמשון הלוי טייטלבוים           הק' בן ציון פנחס פריעדמאן

Tuesday, January 25, 2011


פרשת ממזרים

בס"ד
יום ב' פרשת משפטים תשע"א לפ"ק
נולד

להנואף מנחם מענדל ביקסענשפאן

ולהאשה צירל בלום, אשת מנחם מענדל בלום

(בת ר' ישראל יחזקא-ל אלטר האכהייזער נ"י, מלאנדאן)
"ממזרת"
הנקראת בשם לאה

 געוואלד          געוואלד         געוואלד         געוואלד

Thursday, October 14, 2010

"מחאה אדירה"
בלעיקוואד
נגד לייביש לאנדעסמאן
ד' לך לך תשע"אFriday, October 8, 2010

"מחאה אדירה"
בוויליאמסבורג
נגד אליעזר חיים בלום
ד' נח תשע"א


 

Thursday, September 16, 2010


"מחאה אדירה"
בקרית יואל
נגד יחזקאל גאלד
ז' עשרת ימי תשובה תשע"א

Monday, September 6, 2010


"מחאה אדירה"
במאנסי 
נגד מסדרי גיטין כפוין
א' סליחות תש"ע

1
Monday, August 23, 2010